Muziekvereniging Emergo Castricum hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Muziekvereniging Emergo Castricum houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Muziekvereniging Emergo Castricum zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens van leden, donateurs, leden van Het Stil Orkest, sponsoren en vrijwilligers worden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Ledenadministratie;
 • Contributieheffing;
 • Aanmelding voor muzieklessen;
 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven;
 • Uitnodigingen voor bijeenkomsten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Lidmaatschapsovereenkomst via een schriftelijke aanmelding;
 • Aanmelding voor ontvangen van de nieuwsbrief.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Muziekvereniging Emergo Castricum de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Geslacht;
 • Voornaam, tussenvoegsel en achternaam;
 • Geboortedatum;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;

Uw persoonsgegevens worden door Muziekvereniging Emergo Castricum opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van het lidmaatschap. Bij beëindiging van het lidmaatschap worden worden de NAWTE-gegevens bewaard als historisch gegeven. In de financiële administratie worden de bankgegevens voor maximaal 7 jaar bewaard.

Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via info@emergo.org

Rechten omtrent uw gegevens 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.